Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Κορυδαλλού

Η Συνέλευση δε λειτουργεί πια.

Οδηγίες από κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

Σε ό,τι αφορά τα νέα χαράτσια της μόνιμης/έκτακτης εισφοράς και του φόρου κατοικίας, αν και δεν υπάρχει ακόμη κάποια συγκεκριμένη νομική οδηγία έχει κυκλοφορήσει μια ενημέρωση σχετικά με τη λεγόμενη ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ. Η Δήλωση αυτή κατατίθεται στη ΔΟΥ και αφορά αποκλειστικά τη μόνιμα έκτακτη εισφορά, που είναι και αυτή που πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη. Με αυτή τη δήλωση μπορούμε στη συνέχεια μαζικά να διεκδικήσουμε επιστροφή του ποσού που καταθέσαμε.Για το φόρο κατοικίας δεν υπάρχει ακόμη κάποια νομική διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί. Το σημαντικό όμως όπως προβλήθηκε και από τη συνέλευσή μας στις 19/9 είναι η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Κανείς δεν πρέπει να ναι μόνος του σε αυτό. Να μαζικοποιήσουμε την άρνηση πληρωμής από μικρά βήματα (να μαζέψουμε τους γείτονές μας στην πολυκατοικία και στα κοντινά σπίτια να τους κάνουμε μια ενημέρωση για όλα όσα ειπώθηκαν και να σκεφτούμε τρόπους αντίστασης στα παράνομα και άδικα χαράτσια που μας φορτώνουν με σκοπό δήθεν να «σωθούμε») μέχρι μεγάλα βήματα (παρεμβάσεις σε τοπικές εφορίες και ΔΕΗ). Μια ακόμη πρόταση σχετικά με την εκτακτη εισφορά είναι να καθυστερήσουμε όλοι όσο μπορούμε την πληρωμή και να μαζευτούμε την τελευταία μέρα όλοι στην εφορία ή στη ΔΕΗ και να δημιουργήσουμε κομφούζιο. Μόνο με μαζικές απαντήσεις θα δοθούν λύσεις. Σε αυτό που συμφωνήσαμε όλοι στο μάζεμά μας σήμερα είναι ότι μόνο με την αλληλεγγύη μεταξύ μας θα μπορέσουμε να σπάσουμε το φόβο

Από τη Λαϊκή Συνέλευση έχει προκύψει μια ομάδα που έχει αναλάβει μέχρι την επόμενη βδομάδα να συντονίσει κινήσεις/δράσεις για αυτό το κομμάτι και θα μας παρουσιάσει τη δουλειά της στην επόμενη συνέλευση.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τη Δήλωση και να την αντιγράψετε αν θέλετε στο word για να την εκτυπώσετε, να τη συμπληρώσετε και να την καταθέσετε.

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

Επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς άρθρο 29  Ν.3986/2011

Του…………. ………………………. κατοίκου……………με ΑΦΜ………….

ΠΡΟΣ   Την Δ.Ο.Υ…………….

Για τη διεκδίκηση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς

ποσού ευρώ

Δηλώνω και με την παρούσα ότι η επιβληθείσα, δυνάμει της υπ’ αρ…. ειδοποίησης, σε βάρος μου έκτακτης εισφοράς  αρ. 29 Ν.3986/2011  ποσού ευρώ

………… (υπ’ αρ. χρημ. καταλ……… )  ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν

είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.

Ειδικότερα:

Α. Η υπό της άνω διατάξεως επιβολή αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης

Δια της εν λόγω διατάξεως αρ. 29 Ν.3986/2011 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο των φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής χρήσης 2010) εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000,00 €.

Δηλαδή διώκεται εν έτει 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για   ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2010.

Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγματος, η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από τις προθεσμίες του οικονομικού έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε.

Β. Η υπό του αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Στην παρ. 2 του ιδίου αρ. 29 Ν.3986/2011 καθορίζεται ο τρόπος κλιμακώσεως της εκτάκτου εισφοράς, εκκινώντας από το ποσό των 120 € για ετήσιο συνολικό εισόδημα 12.001,00 € και άνω.

Εντούτοις, η καθιερούμενη στην άνω διάταξη κλίμακα προσκρούει στην κατοχυρωθείσα δια της παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας κατά την οποία « οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε καθαρό εισόδημα 12.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε εισφορά .

Σημειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 μόνο ευρώ ο φορολογούμενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση.

Γ. Η υπό της ίδιας διατάξεως παραβίαση, πολλαπλή μάλιστα, της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως .

Γ1.Η εν λόγω εισφορά καταλαμβάνει και έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας επ’ ονόματι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου φορολογουμένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόμενη υπ’ αυτού δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου έτους.

Ωστόσο, ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση της θεσπισθείσας δια της παρ.2 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά την οποία « οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Και τούτο διότι ο συνυπολογισμός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση μεταχείριση τον φορολογούμενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νομίμως (δεδομένου ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου.

Γ2. Ετέρα παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τεκμήριο έχουν ασυγκρίτως μεγαλύτερα φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω εισφορά, εξαιρούμενα οιασδήποτε συμμετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόμενο φορολογικό βάρος.

Δ. Η δια της περ. 5 παρ.5 αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας.

Στην εν λόγω περ. 5 παρ. 5 του άνω αρ. 29 Ν. 3986/2011 προβλέπεται ρητώς ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 5 αυτού.

Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, η οποία καταλαμβάνει και την προσωρινή προστασία, καθιερούμενη από την διάταξη του αρ. 2 Ν.820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί αναστολής εισπράξεως αμφισβητούμενου με προσφυγή φόρου, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους η ως άνω διάταξη αρ. 29 Ν.3986/2011 περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ως αντικείμενη στις προαναφερθείσες    Συνταγματικές διατάξεις,    δεδομένου ότι σε ευνομούμενη Πολιτεία δεν νοείται ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των νόμων αυτής, άγουσα κατ’ ουσία σε κατάλυση αυτών.

Κατόπιν τούτου, υπείκων    στην αδήριτη ανάγκη αποφυγής δυσμενών συνεπειών,     προβαίνω     σήμερα     στην     καταβολή     του     ποσού     των

ευρώ   ……. ..αφορώντος (την πρώτη εκ των προβλεπομένων του άνω αρ. 29

Ν.3986/2011 ……………. Δόσεων) ή (το σύνολο) της επιβληθείσας σε βάρος μου εισφοράς συνολικού ποσού  …………….   με την ρητή επιφύλαξη της αναζητήσεως του ποσού τούτου ως και των λοιπών καταβληθησομένων δόσεων της άνω εισφοράς δια παντός νομίμου μέσου ή διαδικασίας και δυνάμει αποφάσεως οιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.

Με την προσήκουσα τιμή

Ο καταβάλλων με επιφύλαξη

 Σε ό,τι αφορά Διόδια και ΜΜΜ ακολουθούν οδηγίες από τους νομικούς του ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΡΕΠΠΑ … ΤΙ ΚΑΝΩ?
Ο,ΤΙ ΕΚΑΝΑ ΠΡΙΝ, ΚΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

·         Δεν δίνουμε τα στοιχεία μας σε ελεγκτή, σεκιουριτά κ.λπ. παρά μόνο αν είναι παρών και μας το ζητήσει αστυνομικός (ακόμη και εκτός υπηρεσίας) ή δικαστικός. Δηλώνουμε ευθαρσώς ότι το «Δεν πληρώνω» είναι πολιτική στάση ανυπακοής σε άδικες και δυσβάσταχτες τιμές για ένα κοινωνικό αγαθό. Δεν ακολουθούμε το ελεγκτή οπουδήποτε, κατεβαίνουμε στην επόμενη στάση ή βγαίνουμε από το σταθμό μετρό κ.λπ.
·         Εάν μας εμποδίσουν με οποιοδήποτε τρόπο έστω και για ένα λεπτό, τους εξηγούμε ότι διαπράττουν το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης (άρθρο 325 του Ποινικού Κώδικα), που διώκεται αυτεπάγγελτα, και τους ενημερώνουμε ότι θα καλέσουμε εμείς οι ίδιοι την αστυνομία για να προσαχθούν στο τμήμα, όπου θα συλληφθούν και θα παραμείνουν μέχρι να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο. Αυτό και κάνουμε (καλούμε το 100) εάν δεν μας αφήσουν να φύγουμε αμέσως.
·         Σε αντίθεση με αυτούς, εμείς δεν θα συλληφθούμε διότι η μη πληρωμή εισιτηρίου είναι πταίσμα που διώκεται κατ’ έγκληση (δηλ. με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας που εξουσιοδοτεί τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ.λπ.). Αστυνομικοί που αρνούνται (αυτό δεν έχει συμβεί ως τώρα) να συλλάβουν όποιον διαπράττει το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης διαπράττουν παράβαση καθήκοντος και θα μηνυθούν και αυτοί.
·         Να έχουμε υπόψη ότι πολλοί ελεγκτές δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά – και αλλάζουν άρδην θέση και στάση μόλις βρεθούν στο αστυνομικό τμήμα (έχουμε πλέον πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα και στην Αθήνα). Εννοείται ότι σε περίπτωση που έχουμε το παραμικρό πρόβλημα, αμέσως ειδοποιούμε τηλεφωνικά οποιαδήποτε τοπική επιτροπή ώστε να υπάρξει άμεση συμπαράσταση.

1. Δεν δίνω τα στοιχεία μου στον ελεγκτή, παρά μόνο αν μου τα ζητήσει οποιοσδήποτε αστυνομικός (ακόμα και εκτός υπηρεσίας), πταισματοδίκης ή ειρηνοδίκης, που τυχόν βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο μέσο μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, μετρό κ.λπ.). Δεν είμαι υποχρεωμένος να περιμένω την άφιξη της αστυνομίας. Στο μετρό/ηλεκτρικό περπατώ προς την έξοδο αφού ζητήσω από τους ελεγκτές να μην εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την απρόσκοπτη έξοδό μου από το σταθμό. Στο λεωφορείο/τρόλεϊ/τραμ ζητώ από τον οδηγό ν’ ανοίξει την πόρτα στην επόμενη στάση και από τον ελεγκτή να με αφήσει να κατεβώ, διότι δεν επιθυμώ να παραμείνω στο όχημα. Τους ενημερώνω ότι σε αντίθετη περίπτωση διαπράττουν το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης (άρθρο 325 του Ποινικού Κώδικα), που διώκεται αυτεπάγγελτα  και θα έχει ως συνέπεια τη σύλληψη και κράτησή τους μέχρι την προσαγωγή τους στο Αυτόφωρο.
2. Αν μου κλείσει την πόρτα και μου περιορίσει την έξοδο ο ελεγκτής ή οδηγός, καλώ αμέσως εγώ ο ίδιος το 100, καταγγέλλοντας ότι κρατούμαι παράνομα, και ζητάω την άμεση επέμβασή τους διότι διαπράττεται αυτόφωρο αδίκημα σε βάρος μου.  Αναφέρω το νούμερο του οχήματος, το σημείο που αυτό βρίσκεται και την κατεύθυνσή του. Αν δεν έχω τηλέφωνο, ή εμποδίζομαι, ζητώ από τους συνεπιβάτες μου να καλέσουν αυτοί το 100 και ν’ αναφέρουν το συμβάν. Γράφω/συγκρατώ το νούμερο που υπάρχει στο καρτελάκι του ελεγκτή, προκειμένου να μπορώ να αναζητήσω κι εγώ και οι αστυνομικοί  τα στοιχεία της ταυτότητας του, από τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται (ΟΑΣΑ, Μετρό κ.λπ.), σε περίπτωση που αυτός φύγει ή δεν έρθουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να μπορώ να υποβάλλω και μετά μηνυτήρια αναφορά κατά συγκεκριμένου προσώπου.

3. Εξηγώ στους συνεπιβάτες μου ότι η στάση μου δηλώνει συμμετοχή στο κίνημα «Δεν πληρώνω» και ζητώ την αλληλεγγύη τους – μεταξύ άλλων, ζητώ ονόματα και τηλέφωνα συνεπιβατών μου, εξηγώντας τους ότι χρειάζομαι μάρτυρες προκειμένου να βεβαιώσουν στα αστυνομικά όργανα ότι δεν με παρεμποδίζουν αφήνουν να βγω από το λεωφορείο. Καλώ αμέσως στα τηλέφωνα οποιασδήποτε τοπικής επιτροπής – αν δεν τα έχω, τηλεφωνώ σε κάποιον γνωστό μου και ζητώ να τα βρει και να τους ειδοποιήσει, ζητώντας αμέσως νομική βοήθεια. Δεν ξεχνώ να δώσω στοιχεία, για το πού βρίσκομαι και πού κατευθύνομαι, για να μπορέσουν να έρθουν άμεσα οι δικηγόροι, και το τηλέφωνό μου, για να επικοινωνήσουν αμέσως μαζί μου.
4. Όταν έρθουν οι αστυνομικοί, τους δίνω τα στοιχεία μου και απαιτώ να συλλάβουν αμέσως τον ελεγκτή ή και τον οδηγό, διότι με κράτησαν παράνομα εντός του οχήματος ή του σταθμού. Ζητώ να  εφαρμόσουν την αυτόφωρη διαδικασία και να οδηγηθούν οι υπαίτιοι αμέσως στο αστυνομικό τμήμα. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ελεγκτές που με παρεμποδίσουν να εξέλθω, ζητώ τη σύλληψη όλων. Επίσης ζητώ από τους αστυνομικούς να κρατήσουν τα στοιχεία όλων των  μαρτύρων  συνεπιβατών μου, που βρίσκονται στο όχημα κατά την άφιξή τους, όπως είναι υποχρεωμένοι να κάνουν σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 4  του 141/1991 Προεδρικού Διατάγματος.
5. Αν οι αστυνομικοί δεν ενεργήσουν τα νόμιμα, δηλαδή δεν προβαίνουν στη σύλληψη των δραστών και δεν κρατήσουν τα στοιχεία των παρευρισκομένων μαρτύρων, τους υπενθυμίζω ότι διαπράττουν παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, και ότι θα αναγκαστώ να τους μηνύσω. Σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν τα νόμιμα, ζητώ τα στοιχεία τους δηλώνοντάς τους ότι θέλω να τους αναφέρω στους ανωτέρους τους. Αν δεν μου τα δώσουν, κρατώ τα νούμερα που αναγράφονται στη στολή τους και καλώ ξανά το 100, ενημερώνοντάς τους για τα αδικήματα  που διαπράττουν  οι αστυνομικοί.

6. Στο αστυνομικό τμήμα, αναφέρω το συμβάν στον αρμόδιο αξιωματικό υπηρεσίας και του ζητώ να ενεργήσει αυτεπάγγελτα, να λάβει αμέσως την κατάθεσή μου και να σχηματίσει αμέσως δικογραφία σε βάρος των δραστών, διότι το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης δεν διώκεται κατ’ έγκληση, αλλά αυτεπαγγέλτως. Για το λόγο αυτό αρνούμαι να καταβάλλω το παράβολο μηνύσεως, αξίας 100 ευρώ, εάν μου ζητηθεί, καθώς εκ του νόμου δεν έχω τέτοια υποχρέωση. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος ανακριτικός υπάλληλος αρνηθεί να σχηματίσει δικογραφία, του υπενθυμίζω ότι διαπράττει κατάχρηση εξουσίας (άρθρο 239 Π.Κ. εδάφιο β) και παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) και θα αναγκαστώ να τον μηνύσω.
7. Αναφέρω στους αστυνομικούς ότι δεν μπορούν να με συλλάβουν για το πταίσμα του άρθρου 391 Π.Κ. (αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου), διότι το αδίκημα διώκεται μόνο μετά από έγκληση την οποία, για να υποβάλει ο ελεγκτής, θα πρέπει να έχει ειδική εντολή και εξουσιοδότηση  από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία μου, πράγμα αδύνατον, διότι δεν με γνώριζαν μέχρι τη στιγμή του συμβάντος. Επικουρικά, τους υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 409 Π.Κ., «σε περίπτωση αυτόφωρου πταίσματος, επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη, από κάθε αστυνομικό όργανο που έσπευσε, ή από ανακριτικό υπάλληλο, μόνο για τη βεβαίωση της ταυτότητάς του ή την άμεση εισαγωγή του σε δίκη όποτε αυτή είναι δυνατή», όμως στην πράξη είναι αδύνατη η άμεση εισαγωγή σε δίκη κάποιου πολίτη για πταίσμα. Παραμένω στο τμήμα, μέχρι να έρθει ο δικηγόρος μου και δηλώνω ότι επιθυμώ την παρουσία του.

Οδηγίες για το πέρασμα των Διοδίων μετά την αλλαγή του ΚΟΚ

Τώρα που γνωρίζουμε την ακριβή διατύπωση του νόμου, γνωρίζουμε και την αντιμετώπισή του.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;
Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος (Νο.10) στο άρθρο 29:
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η παράβαση είναι διοικητική και έτσι δεν παρέχει κανένα «διαδικαστικό» δικαίωμα στις εταιρίες διαχείρισης των δρόμων (π.χ. επιβολή προστίμων, άρνηση της διέλευσής μας, καταγραφή των στοιχείων μας με κάμερες και παροχή τους στην Τροχαία κ.λπ.).

Συνεχίζουμε μαζικά να καταργούμε τα διόδια στη πράξη, ανοίγοντας τις μπάρες:

Φτάνοντας στη μπάρα, κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο, περπατάμε εμπρός από τη μπάρα κι ελέγχουμε εάν υπάρχει τροχαία μετά το σταθμό διοδίων

Όταν δεν υπάρχει τροχαία δεν αντιμετωπίζουμε την περίπτωση της βεβαίωσης του προστίμου και περνάμε όπως παλαιότερα, ανοίγοντας τη μπάρα μόνοι μας.

Παράλληλα και εναλλακτικά με τα παραπάνω, μπορούμε να συμμετέχουμε σε μίνι αυτοκινητοπομπές. Από την Τρίτη 8 Μαρτίου, συγκεντρωνόμαστε:

* για την κάθοδο προς Αθήνα: στο parking 1km πριν τα διόδια Αφιδνών. Οδηγοί από τα χωριά Αφιδνών, Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου και Βαρνάβα θα συναντώνται με τους υπόλοιπους στην γέφυρα Αφιδνών,

* για την άνοδο προς Λαμία: στο parking στο ύψος των goody’s.

Κατά ομάδες 15-20 αυτοκινήτων κάνουμε μίνι αυτοκινητοπομπές ελεύθερης διέλευσης περνώντας ταυτόχρονα από όσο περισσότερες λωρίδες διοδίων μπορούμε,  ανοίγοντας πάντα τις μπάρες. Θα ξεκινάμε κάθε 10 λεπτά καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Η παρότρυνσή μας:
«Δεν πληρώνουμε – Έλα κι εσύ – Περνάμε μαζί»

Τις πρώτες μέρες στα σημεία αυτά, θα υπάρχουν και συναγωνιστές για ενημέρωση και συντονισμό, τουλάχιστον τις ώρες αιχμής (07.00-10.00 και 16.00-19.00).
Εφόσον η Τροχαία βρίσκεται στα διόδια -θεωρούμε, παρά τη θέληση των οργάνων της- για να βεβαιώνει αυτοπροσώπως τις ελεύθερες διελεύσεις μας, μπορούμε εναλλακτικά να ζητήσουμε από τον υπάλληλο των διοδίων να μας κόψει πιστωτική απόδειξη, για την οποία δεν υποχρεούμαστε να του δώσουμε κανένα άλλο στοιχείο εκτός της πινακίδας μας. Σε καμία περίπτωση δε δίνουμε στον υπάλληλο την ταυτότητά μας ή το δίπλωμα οδήγησής μας. Δεν υπογράφουμε τίποτα χωρίς την ανάγνωσή του και χωρίς την προηγούμενη διαβεβαίωση του υπαλλήλου ότι θα μας δοθεί αντίγραφο. Εάν μας υποχρεώσει να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, αναγράφουμε μόνο τα στοιχεία της πινακίδας μας και ακριβώς πριν την υπογραφή μας γράφουμε: «Επιφυλάσσομαι για τη νομιμότητα της καταβολής του τέλους διοδίου».

Εάν, παρόλα αυτά, υπάρξει εμπλοκή μας με την τροχαία και καταγραφή παράβασης, δεν πληρώνουμε σε καμία περίπτωση το πρόστιμο και θα το προσβάλλουμε, εντός 60 ημερών, στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή μπορούμε να επικοινωνήσουμε και με συναγωνιστές στα τηλέφωνα 6944884136, 6944298970, 6946063952, 6944885002, 6974920920, 6932204781, 6944271163, 6944740221, 6973553996, 6932690387 και θα γίνει μεγάλη προσπάθεια μια ομάδα από αυτούς να βρεθεί άμεσα κοντά μας. Φυσικά, μετά τη διαδικασία ενημερώνουμε άμεσα τη Συντονιστική Επιτροπή.

Τέλος, το ΣτΕ είναι αυτό που θα αποφανθεί για τη συνταγματικότητα της συγκεκριμένης διάταξης του νόμου, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή θα υποστηρίξει τις προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια και το ΣτΕ για την ακύρωση των προστίμων. Παράλληλα, πρέπει να αναφερθεί ότι οι νομικοί του κινήματός μας υποστηρίζουν πως ο νόμος μπορεί να κριθεί αντισυνταγματικός, ενώ ο Δήμος Ωρωπού είναι δίπλα μας. Μέσα στο μήνα το θέμα θα μπει από την Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο νόμος σας θα καταργηθεί στην πράξη από τους πολίτες,
τη μαζικότητα και το δίκαιο του κινήματός μας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: